www.label-badania.pl

LABEL s.c.
Dariusz Foryś, Bogusław Strzała
51-126 Wrocław, ul. Milicka 71
tel.: +48 71 352 87 02

 Pomiary rozkładu temperatur w piecach

POMIARY ROZKŁADU TEMPERATUR W PIECACH I INNYCH OBIEKTACH PRZESTRZENNYCH

Pomiary przeprowadzane są w warunkach uzgodnionych wcześniej z klientem. Mogą to być pomiary w piecach nisko- lub wysokotemperaturowych, przeznaczonych do obróbki materiałów lub podzespołów (części). Przeprowadzamy zarówno pomiary stacjonarne w określonych punktach badanego obiektu, jak również pomiary dokonywane w ruchu, gdzie rejestrator wraz z czujnikami przemieszcza się (np. razem z wsadem) wewnątrz pieca.

Czas trwania rejestracji - do 10h. Jeśli wymagane jest, żeby rejestrator poruszał się w piecu, czas trwania rejestracji w piecu zależny jest od wewnętrznej temperatury pieca (np. dla temperatur do 100ºC maksymalny czas rejestracji wynosi ok.10h, dla temperatur do 200ºC maksymalny czas rejestracji to ok. 8h, a dla temperatur do 600ºC maksymalny czas rejestracji wynosi ok. 7h). Pomiary przeprowadzane są z użyciem czujników termoelektrycznych klasy I.

Przykładowy wykres z pomiarów rozkładu temperatur w piecu do obróbki termicznej,
piec półciągły, 7 stref obróbki termicznej

 Typowa konfiguracja pomiarowa:
- liczba czujników: 9 (rejestrator 9 kanałowy),
- częstotliwość pomiarów co 5s,
- rozmieszczenie czujników w 9-punktowej siatce geometrycznej wg wytycznych normy AMS 2750D.Termopary mogą być przymocowane do wsadu w wyznaczonych punktach lub w nawierconych otworach, w celu sprawdzenia poprawności wygrzewania materiału w całej objętości. Rejestracja odbywa się w sposób ciągły od momentu załadunku do rozładunku. Zamawiający otrzymuje wyniki pomiarów w postaci drukowanego raportu oraz w wersji elektronicznej.

Znajomość rozkładu temperatur w objętości pieca pozwala planować układ wsadu w komorze oraz wprowadzić korekty w układzie nagrzewania. Pozwala także zdiagnozować przyczyny powstawania wyrobów niezgodnych.

Jeśli do nadzoru nad procesem obróbki termicznej stosuje się wymagania normy AMS 2750D wówczas pomiar rozkładu temperatur wykonywany jest w ramach badań TUS. Możemy zaoferować nasze usługi w zakresie badań wg normy AMS 2750D (badania TUS i SAT).

Uzupełnieniem oferty jest diagnostyka układu kontrolno-pomiarowego (kalibracja): sprawdzanie regulatorów i rejestratorów oraz termopar.

AMS 2750D MATERIAŁY LOTNICZE - SPECYFIKACJA. PIROMETRIA

Norma zawiera wymagania z zakresu pirometrii dla wyposażenia stosowanego do obróbki termicznej.

Dostosowanie wyposażenia technicznego oraz nadzoru nad obróbką do wymagań tej normy ma stanowić gwarancję, że wyroby lub materiały poddawane były obróbce termicznej zgodnie z obowiązującymi dla nich specyfikacjami.

Wdrożenie postanowień normy i przekazanie takiej informacji klientom ma stanowić dla nich gwarancję, że proces obróbki termicznej prowadzony jest wg ściśle określonych reguł, których przestrzeganie jest łatwe do sprawdzenia. Stanowi to zachętę do audytowania procesów obróbki termicznej wyrobów.

Kluczem do pozytywnego audytu dotyczącego obróbki termicznej jest możliwość wykazania audytorowi ścisłego przestrzegania procedur dotyczących działania i obsługi pieców.

Norma AMS 2750D kładzie szczególny nacisk na nadzór nad kilkoma kluczowymi procedurami dotyczącymi pieców do obróbki termicznej:

Zarządzanie czujnikami termoelektrycznymi (dział 3.1)
Parametry i kalibracja przyrządów instalowanych w piecach (dział 3.2 i 3.3)
Badania jednolitości temperatur - TUS (dział 3.5)
Badanie dokładności systemu - SAT (dział 3.4)

Audytor będzie szukał zapisów z tych operacji i sprawdzał ich zgodność z wymaganiami specyfikacji, jak również kontrolował, czy wszystkie operacje zostały przeprowadzone we właściwym czasie.

przewiń na górę