www.label-badania.pl

LABEL
Dariusz Foryś
51-126 Wrocław, ul. Milicka 71
tel.: +48 71 352 87 02

Firma LABEL działa w obszarze oceny zgodności wyrobów na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2003 r. (Dz.U.02.166.1360 ze zm.).

Firma nasza posiada wysokokwalifikowaną kadrę, legitymującą się wysokim poziomem wiedzy teoretycznej, jak również praktyczną znajomością przeprowadzania oceny wyrobów. Wiarygodność i dokładność badań jest ściśle związana z posiadanym przez laboratorium wyposażeniem pomiarowym i badawczym.

Specjalizujemy się w badaniach oraz wszelkich innych działaniach mających stanowić podstawę do wystawiania przez producentów Deklaracji Zgodności i umieszczania na wyrobach oznakowania CE.

Laboratorium LABEL wykonuje badania w zakresie dyrektyw LVD i EMC. Nasze pomiary mają na celu sprawdzenie zgodności z normami zharmonizowanymi urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz sprzętu oświetleniowego.

Zespół analityczny pomaga naszym klientom (producentom, importerom) w kompletowaniu niezbędnej dokumentacji potrzebnej do wprowadzenia wyrobów na rynek.