www.label-badania.pl

LABEL
Dariusz Foryś
51-126 Wrocław, ul. Milicka 71
tel.: +48 71 352 87 02

 Najczęściej zadawane pytania

Co zrobić, aby móc umieścić na wyrobie oznakowanie CE? (pytanie producenta opraw oświetleniowych)
Oprawy oświetleniowe kwalifikuje się jako sprzęt elektryczny. Jeśli znamionowe napięcie zasilania opraw mieści się w przedziale od 50V do 1000V dla prądu przemiennego lub od 75V do 1500V dla prądu stałego to, na podstawie "Ustawy o systemie oceny zgodności" (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360) podlegają one ocenie na zgodność z wymaganiami określonymi w "Rozporządzeniu MG w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego" (Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1089)(dyrektywa LVD). Oprawy oświetleniowe posiadające dodatkowo elektroniczne urządzenia zapłonowe, zasilające, regulujące jasność świecenia, podlegają również ocenie na zgodność z wymaganiami określonymi w "Ustawie o kompatybilności elektromagnetycznej" (Dz.U. 2007 nr 82 poz. 556)(dyrektywa EMC). W celu dotarcia do wymienionych aktów prawnych proponujemy skorzystać z wyszukiwarki aktów prawnych Kancelarii Sejmu. Producent musi wykazać, że produkowany przez niego wyrób spełnia wymagania określone w w/w dokumentach. Spełnianie tych wymagań najłatwiej wykazać przeprowadzając badania na zgodność z odpowiednimi normami zharmonizowanymi. Na podstawie kompletnej dokumentacji technicznej (zawierającej m.in. sprawozdania z badań, opis wyrobu, dokumentację konstrukcyjną) producent wystawia deklarację zgodności wg wzoru podanego w Rozporządzeniu.
Wystawienie deklaracji zgodności jest podstawą do umieszczenia na wyrobie oznakowania CE.

Jak ocenić zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami?
Ustawa o systemie oceny zgodności podaje: ...domniemywa się, że wyrób spełnia zasadnicze wymagania, jeśli jest zgodny z normami zharmonizowanymi.

Gdzie szukać norm zharmonizowanych?
Wykaz norm zharmonizowanych publikowany jest w postaci Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Obwieszczenie publikowane jest w Monitorze Polskim (patrz wyszukiwarka aktów prawnych Kancelarii Sejmu). Wykaz norm zharmonizowanych podlega cyklicznej aktualizacji.
Do norm co jakiś czas wprowadzane są zmiany i poprawki. W celu stwierdzenia zgodności z aktualnymi normami zalecamy naszym klientom regularne śledzenie zmian w normach i przeprowadzanie weryfikacji konstrukcji wyrobów pod kątem tych zmian. Po szczegółowe informacje na temat norm odsyłamy na stronę Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Czy badania wyrobu musi przeprowadzać laboratorium notyfikowane?
To zależy od wyrobu. Odpowiednie wymagania w tym zakresie podane są w rozporządzeniach właściwych ministrów skojarzonych z "Ustawą o systemie oceny zgodności".
W przypadku wyrobów elektrycznych (np. opraw oświetleniowych) podlegających "Rozporządzeniu MG w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego" ...ocena zgodności dokonywana jest na podstawie wewnętrznej kontroli produkcji sprzętu. Nie ma zatem konieczności udziału jednostki niezależnej (np. laboratorium notyfikowanego) w procesie oceny zgodności. Należy pamiętać jednak, aby spełnione były wszystkie wymagania podane w tym Rozporządzeniu (szczególnie jeśli chodzi o dokumenty, np. sprawozdania z badań, które powinny powstać w procesie oceny zgodności).

    Jeśli mają Państwo inne pytania prosimy o kontakt.

przewiń na górę